Opis rada dizajna VPR 21

Rotacione kašike i kofa za sakupljanje regolita su odvojeno povezane s malo izmenjenim reduktorom na postojećem Rassor robotu, pa se mogu rotirati zajedno ili nezavisno, s tim što se kašike ne mogu rotirati u suprotnom smeru od kazaljki na satu ako se kofa ne rotira istovremeno i istosmerno.


Utovar: U kontaktu s regolitom na tlu, lopatice se okreću i pune kofu.
Na vrhu se zatim zahvaljujući sili gravitacije rotiraju i ruda se istovaruje u kofu postavljenu uspravno, istovremeno odglavljujući veći kamen na ulazu kašike.
Po završetku pražnjenja lopatica se podiže i zatvara udarajući u spoljni zid rotirajućih kašika, stvarajući tako vibracije koje čiste rasuti regolit.


Istovar: Rotacione kašike i kofa se okreću istovremeno i zaustavljaju kad se kofa okrene nadole, kada počinje istovar. Daljim rotiranjem kašika za 90 stepeni sav regolit će se istovariti.


 

NASA (RASSOR) konkurs rotacionog kopača

Zahtev kon. │

VPR 21 dizajn

1 .

Maksimalna masa sklopa kašika:

≤ 5000 g

= 4997 g

2 .

Maksimalan spoljni prečnik sklopa kašika:

≤ 450 mm

= 450 mm

3 .

Maksimalna dužina sklopa kašika:

≤ 360 mm

= 300 mm

4 .

Minimalna zapremina iskopanog regolita:

≥ 17,6 l

= 24,09 l

5 .

Maksimalna širina kašike koja kopa u bilo kom momentu:

≤ 175 mm

= 147 mm

6 .

Procenat popunjenosti zapremine dizajna regolitom:

≥ 50 %

= 50.5 %

NASA Napredni površinski kopački robotski sistem za rudarenje regolita (RASSOR) dizajn konkurs

Kopanje na Mesecu je težak posao za robota. On mora da bude u stanju da sakuplja i pomera lunarno tle i regolit bez rasipanja i podizanja prašine oko radnog mesta. NASA traži od javnosti da pomogne u projektovanju nove rotacione bubnja/kašike za kopanje, dela robota koji iskopava, skladišti i bez prosipanja transportuje regolit do mesta na kom se istovaruje. Po završetku konkursa dizajnerske prijave će biti ocenjene po više kriterijuma, među kojima su i procenat popunjenosti zapremine regolitom, širina kašike, masa kompletnog sklopa, prečnik, dužina i zapremina iskopanog regolita.

Objavila: NASA